Algemene voorwaarden

Algemeen

Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle met Gilly’s koffie gesloten overeenkomsten voor de huur of bruikleen van Apparatuur en of de verkoop en levering van Apparatuur, onderdelenvoor Apparatuur , ingrediënten, verbruiksartikelen en andere zaken, en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen en leveringen die daarmee verband houden.

Op alle offertes, bestellingen, opdrachtbevestigingen, facturen en leveranties van producten en overeenkomsten tussen Gilly’s koffie en Huurder/Bruiklener/Koper (hierna te noemen de Klant) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen en/of eigen voorwaarden kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door een tekenbevoegd persoon van Gilly’s koffie zijn aanvaard.

1.3 De Klant die eenmaal op basis van de Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen de Klant en Gilly’s koffie en bij wijziging van de Algemene Voorwaarden, met de toepasselijkheid daarvan op de reeds bestaande overeenkomsten.

1.4 In het geval er strijdigheid bestaat tussen een bepaling van de Algemene Voorwaarden en een bepaling van een overeenkomst, prevaleert de bepaling van de overeenkomst.

Apparatuur

2.1 Onder “Apparatuur” wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan alle door Gilly’s koffie en/of aan Gilly’s koffie ingeschakelde derden aan de Klant te leveren Apparatuur (inclusief onderzetkasten, koffiecorners en andere bij de Apparatuur behorende zaken) voor de verzorging van warme en/of koude dranken en andere verbruiksartikelen Verhuur & Bruikleen van Apparatuur.

Overeenkomsten

3.1Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen kan de overeenkomst door de Klant tussentijds niet worden opgezegd en kunnen de rechten en verplichtingen onder de overeenkomst niet zonder schriftelijke toestemming van Gilly’s koffie aan derden worden overgedragen.

3.2 Indien de overeenkomst afloopt, (voortijdig) wordt beëindigd of ontbonden is Gilly’s koffie gerechtigd de Apparatuur onmiddellijk terug te nemen.

3.3 Indien de overeenkomst, afloopt of (vroegtijdig) wordt beëindigd of ontbonden door Gilly’s koffie omdat de klant haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel de overeenkomst door de Klant (voortijdig) wordt beëindigd of ontbonden, is de Klant onverminderd aan Gilly’s koffie verschuldigd de door Gilly’s koffie in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, waaronder de nog niet verschenen huurtermijnen.

3.4 Alle door Gilly’s koffie op basis van huur en/of bruikleen geleverde Apparatuur is en blijft eigendom van Gilly’s koffie. 3.5 Alle in bruikleen en/of huur geplaatste Apparatuur van Gilly’s koffie mogen uitsluitend ingrediënten worden gebruikt die zijn voorgeschreven door Gilly’s koffie, bij gebruik van andere ingrediënten (niet geleverd en voorgeschreven door Gilly’s koffie) zal er huur worden berekend vanaf aanvang huur en/of bruikleen periode.

3.6(Gebruiks)voorwaarden Apparatuur.

Voor elke locatie/vestiging van de Klant waar Apparatuur wordt geplaatst op basis van huur en/of bruikleen gelden de volgende (gebruiks)voorwaarden en andere verplichtingen.

A De Apparatuur zal in geen geval aard en nagelvast met de grond en/of (on)roerende zaak worden verbonden, zodanig dat de Apparatuur bestanddeel daarvan wordt.

De Apparatuur zal zorgvuldig worden behandeld en met inachtneming van de door Gilly’s koffie verstrekte richlijnen, voorschriften en aanwijzingen, (waaronder door Gilly’s koffie voorgeschreven schoonmaakartikelen).
De Apparatuur zal zorgvuldig worden behandeld en met inachtneming van de door Gilly’s koffie verstrekte richtlijnen, voorschriften en aanwijzingen.
Gilly’s koffie zal onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, zowel telefonische als schriftelijk worden geïnformeerd over beschadiging of verlies van Apparatuur, voorts zal Gilly’s koffie onmiddellijk worden geïnformeerd indien de Apparatuur een storing vertoont of anderszins niet goed functioneert.
Het is niet toegestaan dat de Apparatuur wordt gerepareerd of een onderdeel daarvan wordt vervangen door een niet door Gilly’s koffie geautoriseerde derde of de Klant.
Het is de Klant niet toegestaan de Apparatuur te verplaatsen of daaraan iets te wijzigen, tenzij daartoe de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Gilly’s koffie is verkregen.
Het is de klant niet toegestaan om op de Apparatuur een beperkt zakelijk recht te vestigen, het te vervreemden dan wel op enige andere wijze afbreuk te doen aan het eigendomsrecht van Gilly’s koffie op de Apparatuur.
De op de Apparatuur aangebrachte merken, nummers, namen en/of andere opschriften, die mede dienen om het eigendomsrecht van Gilly’s koffie op de Apparatuur kenbaar te maken, mogen in geen geval worden verwijderd, bedekt, veranderd, beschadigd, noch mogen andere merken, nummers, namen en/of andere opschriften worden toegevoegd.
De Klant zal de Apparatuur op eigen kosten verzekeren en verzekerd houden tegen beschadiging, verlies, diefstal, brand- en inboedelschade, op verzoek van Gilly’s koffie zal de Klant een bewijs van genoegzame verzekering overleggen.

Verkoop van Apparatuur en ingrediënten.

Eigendomsvoorbehoud

4.1 Alle door Gilly’s koffie geleverde en nog niet betaalde goederen blijven eigendom van Gilly’s koffie totdat alle vorderingen van Gilly’s koffie op de klant (waaronder verschuldige rente en/of kosten) volledig zijn voldaan.

4.2 Betalingen door de Klant aan Gilly’s koffie zullen, ongeacht of de Klant bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders dan vermeld, allereerst worden toegerekend aan die vorderingen van Gilly’s koffie op de Klant terzake waarvan Gilly’s koffie geen eigendomsvoorbehoud heeft.

Levering, levertijd,storingen en afname

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal transport van Apparatuur steeds door Gilly’s koffie worden verzorgd conform de geldende Gilly’s koffie tarieven, transport van door Gilly’s koffie te leveren ingrediënten (vanaf minimum ordergrootte), verbruiksartikelen en andere door Gilly’s koffie te leveren zaken, behoudens Apparatuur geschiedt op basis van franco huis, de Klant dient de zaken bij aflevering visueel te inspecteren en voor ontvangst van het aantal te tekenen. De Klant dient bij gebreken binnen 24 uur te reclameren bij Gilly’s koffie via mail of per post.

5.2 Idien door Gilly’s koffie geleverde zaken na aflevering qua aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeltelijk worden beschadigd of omverpakt, vervalt elk recht van de Klant om schade te claimen wegens gebreken in het geleverde.

5.3 In ontvangst genomen zaken mogen slechts worden geretourneerd (op kosten van de Klant) indien Gilly’s koffie uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verleend.

5.4 Leveringstermijnen zijn steeds bij benadering van maandag t/m donderdag en van 08:00 t/m 16:00 uur alle feestdagen daarbij uitgesloten.

5.5 Op de Klant rust een afnameplicht indien Gilly’s koffie de zaken op de overeengekomen dag of periode op het eventueel overeengekomen tijdstip van levering aanbiedt, en aflevering van de zaken niet mogelijk blijkt te zijn, is Gilly’s koffie gerechtigd de in verband met de levering gemaakte kosten in rekening te brengen en de zaken voor rekening en risico van de Klant op te slaan.

5.6 De Klant zal redelijke maatregelen nemen om de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst van de zaken en het tijdstip waarop met lossen kan worden begonnen, te beperken tot maximaal vijftien (15) minuten, na deze wachttijd zal er per vijftien (15) minuten wachtgeld worden berekend gelijk aan het arbeidsloon die op dat moment in de prijslijst van Gilly’s koffie staat, en voorts bewerkstelligen dat eventuele retourvracht kan worden meegenomen.

5.7 Deelleveringen zijn toegestaan Gilly’s koffie is gerechtigd de verrichte deelleveringen afzonderlijk aan de Klant in rekening te brengen.

5.8 Het risico ten aanzien van de zaken gaat over bij levering.

Prijzen, tarieven en betaling

6 Prijs

6.1 Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW, kosten van vervoer, verzekering, installatie en heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

6.2 De prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van sluiten van de overeenkomst door Gilly’s koffie indien, bijvoorbeeld door wisselkoersveranderingen, wijziging van voorschriften van de overheid, belastingen en/of heffingen en/of servicetarieven, verhoging van grondstofprijzen of andere oorzaken, de kostprijs nadien verhoging ondergaat, is Gilly’s koffie gerechtigd ook de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. De Klant is gehouden de aldus verhoogde koopprijs te voldoen.

6.3 In een prijscourant opgenomen prijzen zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen op grond van verhogingen van de kostprijs. Gilly’s koffie is steeds gerechtigd om deze kostprijsverhogingen in haar prijzen te verwerken en in haar prijscourant door te voeren. Bestellingen op basis van in een prijscourant opgenomen prijzen zullen door Gilly’s koffie worden geleverd tegen de ten tijde van levering geldende prijzen.

6.4 Facturen dienen te worden betaald binnen 8 dagen na factuurdatum.

6.5 Machines die in storing staan zullen binnen 24 uur (werkdagen van 8 uur tellende) bezocht worden en als het mogelijk is gerepareerd, indien onderdelen nodig zijn zullen die worden besteld en bij uitlevering van de fabrikant vervangen worden.

Storingen zullen na melding en maximaal na 24 uur van maandag t/m donderdag van 08:00 uur t/m 16:00 uur bezocht worden rekening houdend met de reistijd vanaf Exloo, de vrijdag, zaterdag, zondag en de nationale feestdagen tellen niet mee voor normale storingen en zullen eventueel na overleg en bij hoge uitzondering tegen een verhoogd tarief (afhankelijk van de dag) bezocht worden.

Garanties

7.1 De zaken worden door Gilly’s koffie verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.2 Gilly’s koffie staat ervoor in dat de door haar geleverde Apparatuur en/of (reserve) onderdelen vrij zijn van materiaal of fabricagefouten gedurende een garantietermijn van één (1) jaar na plaatsing van de Apparatuur, (voor occasion Apparatuur en onderdelen geld een garantietermijn van drie (3) maanden). Voor de overige zaken geldt de garantie tot en met de THT-datum op de verpakking, indien op de verpakking van de zaken geen THT-datum wordt vermeld geldt een garantietermijn van twee (2) maanden gerekend vanaf de dag van levering.

7.3 De garantie is beperkt tot het, ter keuze van Gilly’s koffie, (1) kosteloos repareren of vervangen van de zaken of (2) de koopprijs van de zaken aan de klant restitureren. In beide gevallen is de Klant verplicht de betreffende zaken binnen tien (10) werkdagen aan Gilly’s koffie te retourneren.

7.4 De garantie op Apparatuur en (reserve) onderdelen vervalt, indien de Klant deze heeft verplaatst, op ondeskundige wijze heeft vervoerd, gëinstalleerd of laten vervoeren of installeren, onvoldoende heeft onderhouden of onderhoudt, reparaties en/of afstelling van de Apparatuur heeft laten verrichten door anderen dan Gilly’s koffie zonder dat Gilly’s koffie daarmee vooraf had ingestemd. Voor overige zaken vervalt de garantie indien de Klant de zaken heeft vermengd, verwerkt of bewerkt of deze op ondeugdelijke wijze heeft opgeslagen.

7.5 De garantie kan door de Klant slechts worden ingeroepen indien zij schriftelijk bij Gilly’s koffie reclameert terzake van (a) uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken direct bij aflevering door dit aan te geven op het ontvangstbewijs voor de zaken en (b) uiterlijk niet waarneembare gebreken aan de zaken binnen tien (10) werkdagen nadat deze ontdekt zijn dan wel redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn. Bij niet tijdige reclame verliest de Klant zijn aansprakelijkheid jegens Gilly’s koffie en geldt de levering als onvoorwaardelijk. Technische Service Apparatuur ingeval van huur bruikleen of koop.

8.1 Indien voor de door Gilly’s koffie geleverde Apparatuur een serviceovereenkomst wordt aangegaan maken de Algemene Voorwaarden deel uit van de serviceovereenkomst.

8.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt elke serviceovereenkomst aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de installatiedatum van de Apparatuur, met stilzwijgende verlenging voor telkens eenzelfde periode, tenzij Gilly’s koffie of de Klant binnen één (1) maand voor aanvang van het volgende gebruiksjaar zijn de servicetarieven zoals opgenomen in de meest recente prijslijst van Gilly’s koffie van toepassing. De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen onder de serviceovereenkomst aan derden over te dragen.

Levering en Installatie Apparatuur bij huur, bruikleen of koop

9.1 Gilly’s koffie zal de Apparatuur leveren, plaatsen, afstellen en bedrijfsklaar installeren op het nader tussen Partijen overeengekomen plaatsingsadres tegen de dan geldende Leveringstarieven en Installatietarieven van Gilly’s koffie. De Klant zal ervoor zorg dragen dat (a) de ruimte(n) waarin de Apparatuur zal worden geplaatst alsmede de toegang daartoe geschikt is/zijn voor de plaatsing en installatie van de Apparatuur en het gebruik daarvan o.a. door de aanwezigheid van een vloeistof dichte vloer en (b) de elektrische-, water- en overige aansluitingen die benodigd zijn voor het normaal functioneren van de Apparatuur aanwezig zijn. Wanneer de klant niet heeft voldaan aan voornoemde verplichtingen, heeft Gilly’s koffie het recht van plaatsing af te zien en een bedrag ad €115,- per Apparaat aan de Klant in rekening te brengen ter vergoeding van voorrij, administratieve en andere kosten tussen Gilly’s koffie en de Klant zal dan een nieuwe plaatsingsdatum ingepland worden.

Overige bepalingen

10.1 Alle vorderingen van Gilly’s koffie worden terstond opeisbaar en Gilly’s koffie heeft het recht de overeenkomst(en) met de Klant terstond te ontbinden wanneer beslag op enig bestanddeel van het vermogen van de Klant wordt gelegd, de Klant surséance van betaling aanvraagt, het faillissement van de Klant is aangevraagd of de Klant anderszins in betalingsmoeilijkheden verkeert, de Klant de onderneming liquideert, in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel zijn plaats van vestiging of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

10.2 De Klant zal Gilly’s koffie te alle tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken of ter uitoefening van haar rechten.

10.3 De Klant is gehouden, zodra Gilly’s koffie daarom op welk moment dan ook verzoekt, zekerheid te stellen voor de nakoming van de (financiële) verplichtingen uit de overeenkomst, in een door Gilly’s koffie goedgekeurde vorm. Indien de Klant dat weigert is Gilly’s koffie gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zulks onverminderd haar wettelijke opschortingsrechten.

10.4 Het is de Klant niet toegestaan enige aan Gilly’s koffie te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van Gilly’s koffie aan de Klant. De Klant is voorts niet gerechtigd om zijn (betalings) verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten.

10.5 Tenzij anders overeengekomen wordt elke betaling door de Klant geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij die betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

10.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning door Gilly’s koffie van enige vordering op de Klant komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, met een minimum van €75,-.

10.7 De Klant vrijwaart Gilly’s koffie van alle vorderingen van derden, uit welke hoofde dan ook, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst(en), behoudens en voor zover de Klant aantoont dat die vordering op geen enkele wijze verband houdt met enige omstandigheid die in de risicosfeer van de Klant ligt.

10.8 Behoudens opzet of grove schuld van Gilly’s koffie is de aansprakelijkheid van Gilly’s koffie voor schade uit hoofde van toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad beperkt tot de directe schade tot maximaal de restwaarde van de geleverde Apparatuur, elke aansprakelijkheid van Gilly’s koffie voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade is steeds uitgesloten.

10.9 De klant is te allen tijde verplicht tot geheimhouding van informatie, in het bijzonder de prijzen en condities, die de Klant door Gilly’s koffie ter kennis is c.q. wordt gebracht tenzij,

A) deze informatie al in het bezit van de Klant was zonder dat deze gebonden was aan een geheimhoudingslicht,
B) de informatie op het moment van bekendmaking door Gilly’s koffie algemeen bekend was of nadien is geworden anders dan door een schending van een geheimhoudingsplicht,
C) door de Klant verworven is van een derde die niet gebonden was aan een geheimhoudingsplicht,
D) door de Klant zelfstandig ontwikkeld is,
E) op grond van de wet, enig voorschrift van overheidswege of een bindende en niet voor beroep vatbare uitspraak van een rechter of andere overheidsorgaan door de Klant openbaar gemaakt dient te worden.

April 2018, wijzigingen voorbehouden.